6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME
 
 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.” (Mersis No: 882001984400015)'nin iş ortaklarına, müşterilerine, fuar ziyaretçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere  aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.
 1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;
Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;
 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla, 
 • Fuarlarımızda ürün ve hizmetlerini sergileyen katılımcılarımızın, bu organizasyonlardan sağlayacağı faydayı ve niteliği arttırmak amacıyla,
 • Ticari faaliyetlerine katkı sağlamak, tedarikçiler ile ilişkilerini güçlendirmek ya da sektörü hakkında gelişmeleri takip etmek için fuarı ziyaret edecek, daha önce ziyaret etmiş ya da fuarın konusu sektörde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişilikteki ziyaretçilerimizin fuarlar hakkında bilgilendirilmesi ve ticari menfaatlerinin arttırılması amacıyla,
 • Fuar kapsamlarının katılımcı, ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğinin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla,
 • Fuarların katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin arttırılması, aralarında iş ortaklıklarının oluşturulması ve ticari ya da sosyal faaliyetlerinin zenginleştirilmesi amacıyla,
 • Geliştirilen yeni ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve şirketimizin ticari ya da iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Çalışanlarımızın verilerini, performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak,  eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,
 • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında. 
 1.  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nun belirlediği koşullar içerisinde;
 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına ya da iştiraklerimize,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına,
açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 
Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin,  iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.
 1. Veri Sahibinin Hakları,
 
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Cumhuriyet Mh. Eski Hadımköy Yolu Cd. No:9/1 34500 Büyükçekmece, İstanbul”  adresine ıslak imzalı olarak veya tuyaptum@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 

1. Genel

Bundan böyle "TÜYAP" olarak anılacak Tüyap Fuarcılık Grubu, yayınlanan web sitelerini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu gizlilik beyanı, web sitelerimizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin TÜYAP tarafından toplandığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem TÜYAP tarafından yerine getirilecektir.

TÜYAP internet sitelerini ziyaret etmiş olmakla, bu Gizlilik Beyanı koşullarını kabul ediyor ve bu Gizlilik Beyanı uyarınca bilgilerinizin toplanması ve kullanımına yönelik olarak onay vermiş olursunuz.

İşbu Gizlilik Beyanı, TÜYAP sitesinden link verilmiş başka siteler için geçerli değildir.

2. Web Sitelerimiz Aracılığı ile Hangi Bilgileri, Ne Şekilde Topluyoruz?

a.   Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Veriler

TÜYAP, otomatik olarak web tarayıcınızdan gönderilen verileri toplar. Bu veriler genellikle internet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin adı (Macintosh® ya da Windows® gibi) ve web tarayıcınızın sürümünü (Internet Explorer® ya da Netscape® gibi) içermektedir. Web tarayıcınız tarafından gönderilen veriler, web tarayıcınızın ayarlarına bağlı olup tarayıcınızın ne tür veriler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızı kontrol edebilirsiniz.

Tarayıcınızın gönderdiği veriler sizi kişisel olarak tanımlamamaktadır. Bu verileri sitelerimizi geliştirmemize ve internet ziyaretçilerimizin kullandığı teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız.

b.  Çerezler

Web sitelerimizden birisini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bazılarını "çerez" olarak saklayabiliriz. "Çerez", bir web sitesinin tarayıcınızın çerez dosyasına yerleştirdiği küçük bir metindir ve web Sitelerinin sonraki ziyaretinizde kişisel bilgisayarınızı tanımasını sağlar.

Bu, web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde web sunucumuzun IP adresinizi, web sitelerimize hangi web sitelerinden ulaştığınızı kaydettiği anlamına gelmektedir. Ayrıca, hangi web sitelerini hangi tarihte ve ne kadar süre ziyaret ettiğinizi kaydetmektedir. Bu bilgiler, web sitelerimizin içeriklerinin iyileştirilmesinde ve web sitelerimizin kullanımı hakkında isimsiz istatistikler toplanmasında bize yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır.

Çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için kullanılmamaktadır. TÜYAP web sayfaları çerezler aracılığıyla sitemizin kullanışlılığını ve etkinliğini iyileştirmek için kullanım şekillerini izlemektedir.

Çerezler, e-mail adresinizi bize söylemez veya başka bir şekilde kimliğinizi saptamaz. Çerezler, bilgisayarınızda programların çalıştırılması veya bilgisayarınıza virüs gönderilmesi için kullanılamaz.

Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızda gerekli ayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebileceğiniz gibi ileride yüklenecek çerezleri’de engelleyebilir yada yüklenmeleri esnasında tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz

c. Tarafınızdan Bilerek ve İsteyerek Sağlanan Veriler

TÜYAP, internet sitelerini kullandığınızda bilerek ve isteyerek sağladığınız verileri toplamaktadır, (örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt olduğunuzda, bir anketi doldurduğunuzda, bir form doldurduğunuzda ya da geri bildirim ile e-posta gönderdiğinizde sağladığınız veriler) Birçok durumda sağladığınız bu veriler kişisel veri olacaktır.

TÜYAP, bu verileri sizin kişisel verileriniz sağlama amacınız doğrultusunda kullanmaktadır. Örneğin; e-posta uyarıları almak için kayıt yaptırmak üzere e-posta adresinizi verdiğinizde, e-posta adresinizi, talep ettiğiniz e-posta uyarılarını göndermek için kullanmaktayız.

TÜYAP, internet sitelerinden topladığımız verileri, müşteri hizmetleri,  pazar araştırması, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve size ve şirketinize ilgi duyabileceğinize inandığımız bilgileri sunmak gibi çeşitli ticari amaçlar için de kullanabiliriz. Ayrıca, kişisel olarak tanımlanan tüm verileri silebilir ve ya geçmişe yönelik istatistiksel ve bilimsel amaçlarla da kullanabiliriz. Ancak, bu bilgiler hiçbir şekilde TÜYAP dışında 3. taraflar ile paylaşılmaz.

Tarafımızca talep edilen herhangi bir kişisel bilgiyi vermemeyi seçmeniz halinde, web sitelerinin belirli kısımlarına, hizmetlerine veya işlevlerine erişmeniz veya kullanmanız ve talebinize yanıt verebilmemiz mümkün olmayabilir.

d. Sosyal Medya Eklentileri

Sosyal Yer İmleri (örneğin Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn), bazı sosyal medya platformlarının kullanıcılarının yer imi eklemek veya bunları sosyal medya irtibatları ile paylaşmak üzere TÜYAP internet sitelerinin linklerini kendi sosyal medya profillerine göndermelerini sağlar.

TÜYAP internet siteleri, ilgili paylaş butonları ile ayırt edilebilecek Sosyal Yer İmleri içerebilir. Tarayıcı ayarlarınızda çerezlerin kabul edilmesini ve saklanmasını kapatmadığınız veya devre dışı bırakmadığınız sürece ve sosyal medya platformuna üye olmanız halinde, bu sosyal medya platformlarının operatörlerinin web sitelerini kullanmanızı takip etmesine izin verebilir.

Sosyal Yer İmlerini kullanmanız halinde, ilgili sosyal medya platformuna kimliğinizin tespitine yönelik bilgiler gönderirsiniz. Sosyal Yer İmlerini kullanan kişilerin yaptıkları yorumlar veya işlemler, TÜYAP tarafından kontrol edilmemekte veya onaylanmamaktadır ve bunlardan dolayı TÜYAP sorumlu veya yükümlü tutulmayacaktır. TÜYAP’ın içeriğini Sosyal Yer İmleri aracılığıyla paylaşan kişiler, TÜYAP adına konuşma veya TÜYAP’ı temsil etme yetkisine sahip değildir. Fikirleri ve görüşleri, kesinlikle TÜYAP’ın fikirleri ve görüşleri olarak değil, kendi fikirleri ve görüşleri olarak dikkate alınmalıdır.

3. Kişisel Bilgilerinizi Korumaya Yönelik Güvenlik Tedbirleri

TÜYAP, izinsiz erişime veya değiştirilmeye, kazara veya kasıtlı olarak kullanılmaya, kaybedilmeye ve yok edilmeye karşı Kişisel Bilgilerinizi makul bir şekilde korumak üzere uygun güvenlik tedbirleri kullanmaktadır.

Kişisel verileriniz genellikle TÜYAP veritabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımızın sunduğu veritabanlarında depolanır. TÜYAP, kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için makul koruma önlemleri sağlamaktadır. Örneğin; kişisel verileri İnternet üzerinden aktarmak için güvenlik soket katmanı (SSL) kullanırız. Kişisel verilerinizin yetkisiz ifşa, yanlış kullanım ya da değiştirilmeye karşı korumaya yardımcı olması için güvenlik tedbirleri almış olmakla birlikte, İnternete bağlı olan tüm bilgisayar ağlarında olduğu gibi, İnternet üzerinden sağlanan verilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüzün dışındaki güvenlik ihlalleri konusunda sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

4.   Diğer web sitelerine linkler

Bu Gizlilik Beyanı sadece TÜYAP internet siteleri için verilmektedir ve üçüncü taraflara ait web sitelerini içermemektedir. Sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz diğer web sitelerine ait linkler verebiliriz. Ancak, internetin doğası gereği, bu web sitelerinin gizlilik standartlarını garanti edememekteyiz ve TÜYAP web siteleri dışındaki web sitelerinin içeriğinden dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz. Diğer web sitelerine ait linklere bastığınızda, söz konusu web sitesinin gizlilik beyanlarını okumalısınız.

5. Gizlilik Beyanımızda Meydana Gelebilecek Değişiklikler

Öncesinde bildirimde bulunmadan ve kendi takdirimize bağlı olarak bu Gizlilik Beyanı’nı ve ayrıca web sitelerimizde bulunan bilgileri ve materyalleri herhangi bir zamanda değiştirebiliriz, ekleme yapabiliriz, kaldırabiliriz veya başka bir şekilde güncelleyebiliriz. Güncellemeleri bu web sayfasında yayınlayacağız. Bu Gizlilik Beyanının son satırı, en son güncellenme tarihini göstermektedir.

6. Bizimle iletişime geçmek için

Sorularınız için lütfen tuyap@tuyap.com.tr e-mail adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Güncelleme: Kasım 2015