Yeni Normalde TÜYAP FUARCILIK Etkinlikleri ve Yeni Nesil Fuarcılık Deneyimi

COVID-19 salgını, dünya genelinde neredeyse tüm sektörleri olduğu gibi, fuarcılık endüstrisini ve fuarların yapılış şeklini de değiştirecek. Halihazırda düzenlenen etkinliklerimize yeni boyutlar kazandıracak ve daha kapsamlı tedbirler almamıza sebep olacak.

Bu zor ve belirsiz dönemde, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin ve takipçilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden daha önemlidir.  Bir sonraki fuar buluşmamızda, almış olacağımız koruyucu önlemler, geliştireceğimiz sürdürülebilir programlar ve etkin tedbirler, tüm etkinlerimizde sağlık ve güvenliğin önceliğimiz olduğunun garantisi niteliğindedir.

Bildiğimiz gibi ihtisas fuarları yoğun toplulukların bir araya geldiği etkinliklerden ziyade, koşulları ve ortamları belirleyebileceğimiz, iş ve ticaret bağlantılarının sağlandığı pazar yerleridir. Sergileme alanı üzerinde kontrol sahibi olduğumuz ve içerisinde bazı yönetimsel farklılıkları barındıran B2C etkinlikleri için de benzer şeyler söylenebilir. Bu bilinçle, gelecekteki fuarlarımıza yönelik, sektörlerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak sağlık ve güvenliğe ilişkin bir dizi bio-güvenlik protokolleri oluşturduk. Bu protokoller ve aşağıda detaylarını bulacağınız “5- Adım Planımızın’’ odağında, COVID-19 krizi kapsamında organize edeceğimiz endüstri buluşmalarına yönelik alınan önleyici tedbirler yer almaktadır.

  1. İşbirliği ve Etkileşim
  2. Risk Yönetimi
  3. (Erken) Planlama
  4. İletişim
  5. Önleyici Tedbirler ve Kontrol
‘’5 Adım Planı’’ dünya genelinde kabul gören otoritelerin yönlendirmeleri ile (Dünya Sağlık Örgütü, UFI, T.C. Sağlık Bakanlığı) bilimsel öneri ve başarılı uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Hedefimiz kendi deneyimlerimize dayanarak, kapsamlı bir ön çalışma ile farklı boyutlardaki fuarlarımızın parçası olan tarafların sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik alabileceğimiz önlemleri belirleyerek katılımcılarımız da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza fayda sağlamaktır. Aynı zamanda hızlı ve sürekli gelişen koşullar altında, aldığımız mevcut pek çok önleme ilaveten COVID-19 riskini yönetebilmek için bizlerin ve iş ortaklarımızın “neleri, nasıl” yapabileceğini doğru tarif etmektir.
Örneğin biz zaten acil durum, giriş çıkış yönergeleri, alan planı, sağlık desteği gibi hizmetlerimizi rutin olarak planlıyoruz. Bunlara ilaveten ‘’5 Adım Planında’’ deneyimlerimizi pekiştirerek, yeni normalde her bir fuarımız için uygulanabilir çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz.

Bu hedefimiz doğrultusunda konunun uzmanlarından da destek alarak, dernek ve yetkililerin tam mutabakatı ile Tüyap Fuarcılığın uygulayacağı bio-güvenlik önlemlerini tarif ettik. ‘’5 Adım Planının’’ temelinde dünya genelinde düzenlenen fuarlarımızın başarılı ve etkili uygulamalarından yola çıkarak edinilmiş gerçekçi, net ve kolay anlaşılabilir deneyimlerimiz yer almaktadır.

Bu kapsamlı planlama COVID-19’u ve yol açtığı sağlık risklerini iyi anladığımızı ve ciddiye aldığımızın önemli bir göstergesi, tüm çalışanlarımız ve katılımcılarımızın bugün ve gelecekteki sağlığını ne denli önemsediğimizin kanıtıdır.

‘’5 Adım Planı’’ tüm fuar ve etkinliklerimizde uygulanacak bir COVID-19 kriz yönetim planı niteliğindedir. Plan sadece bugün karşı karşıya olduğumuz salgın tehdidine karşı neler yapabileceğimizi değil aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek benzer tehditlere karşı alabileceğimiz önlemlere de ışık tutmaktadır.
 
5 ADIM PLANI

1-İŞBİRLİĞİ VE ETKİLEŞİM
Farklı disiplinlerde uzman otoriteler, global kurumlar ve ortaklarımız ile geliştirdiğimiz işbirlikleri yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır.
İletişim ve etkileşim yöntemlerinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesi doğaldır. Fuar Operasyon Birimleri’nde görev yapan tüm liderlerimiz değişik mecralarda yaptıkları etkileşimler ile yerel ve ulusal mevzuatların tüm etkinliklerimizde alınan tedbirlere uyumluluğunu sağlayacak ve fuar endüstrinin en kısa süre içinde iş başına dönmesinde etkin rol oynayacaktır.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki “hedefe yönelik” “fuar yerleşimi “ anlayışımız, benimsediğimiz “hijyen” ve “medikal” kontrol tedbirlerimiz ile küresel sağlık gereksinimlerini dikkate alarak hareket planımızı oluşturmaktadır.

2- RİSK YÖNETİMİ
COVID-19 ile ilintili riskleri anlamamız, tedbir almamız ve yönetmemiz hayati önem taşımaktadır. ‘’5 Adım Planı’’ risk bilinci ile oluşturduğumuz planlama ve iletişim yaklaşımımızın yanı sıra benimsediğimiz önleyici ve koruyucu tedbirleri de kapsamaktadır. Bu bilinçle risk yönetimi anlayışımızın temelinde yer alan unsurlar şunlardır: İlgili taraflarla geliştirilen işbirliği kapsamında, operasyon ekibimiz alınan önleyici ve koruyucu tedbirlerin fuarların hazırlık aşamalarında ve etkinlikler süresince beklentileri karşılamasına, COVID-19’un yol açtığı tüm riskleri kapsamasına ve önlemlerin hedefe uygun olmasına yönelik detaylı gözlem ve dinamik risk analizlerini yürüteceklerdir.

3- PLANLAMA

Her an karşılaşabileceğimiz COVID-19 risklerine karşı, iş ortaklarımız ve yetkili makamlar ile işbirliği halinde, katılımcılarımız için korunaklı ve güvenli bir ortam deneyimi planlamaktayız. Bu planlama bize yerel koşulların gerektirdiği önlemlerin artırılması ya da eksiltilmesine yönelik uyum esnekliği sağlayacaktır.
 
COVID-19 yönetim sürecimizin aşağıdaki noktalara odaklanması planlanmıştır:
  Gerektiğinde tüm paydaşlar ile gözden geçirip test edeceğimiz önlem ve kontrolleri, riski en aza indirebilmek için bütün süreçlerde tekrar gözden geçireceğiz.
 
4- İLETİŞİM
İletişim, tüm paydaşlar ve katılımcılar için güven oluşturmak açısından önemlidir. “5 Adım Planı’’, her bir etkinlik için özelleştirilmiş e-posta gönderimleri, posterler, pop-up banner'lar, el ilanları, broşürler, web sitesi duyuruları ve sosyal medya duyuruları dahil olmak üzere tüm kanallar ve platformlar aracılığıyla iletilecektir.
 
Etkinlik ekiplerimiz, etkinliğin açılışından önce katılımcılar, ziyaretçiler ve tüm taraflarla net bir iletişim kuracaktır. Etkinlik öncesi iletişim mesajları şunları içerecektir:
  Etkinlik sırasında iletişim mesajları aşağıdakileri kapsayan görselleri içerecektir:
  5. GÜVENLİK KONTROLLERİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Güvenlik kontrollerimiz ve COVID-19’a karşı aldığımız önlemlerimiz, yönetmelikler doğrultusunda ve  uygulanabilir ölçüde güvenli ve korumalı bir etkinlik ortamı ve ziyaretçi deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır.

Organize ticari sergi ve fuarlar “toplu buluşma” etkinliklerinden çok farklı olarak bir dizi fırsat, aktivite ve teknoloji sunmaktadır. Koşulları güvenle oluşturabileceğimiz bu ortamlar iş ve ticaret yapmak için iyi organize edilmiş pazarlardır.

Temel ilkemiz olan ‘’katkı sağlama’’ göz önünde bulundurulduğunda, kontrol önlemlerimiz mevcutta iyi yaptığımız şeyleri güçlendirmekte ve aynı zamanda Covid-19 riskleri ile mücadele etmeyi amaçlayan dengeli ve sağduyulu bir tutum sergilemektedir. Tüm bu önlemleri aşağıdaki maddeleri gerçekleştirmek için kullanmaktayız: Böylelikle COVID-19’un yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için yenilikçi ve teknik çözümler bulmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. 
 
FUAR YERİ KONTROLLERİ
Giriş kayıtlarını kontrol ederek, topluluk yönetimi ve fiziki mesafe konusunda ilgili yetkili makamların yönergelerini izleyeceğiz. Buna göre, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘’KAPALI ALANLARDA DÜZENLENECEK OLAN FUARLARDA ALINACAK ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR’’ uyarınca fuar alanında her 10 m2’ye bir kişi düşecek şekilde gerekli düzenlemelerimizi yapacağız.

İlgili genelgeye göre; tüm çalışanlarımız, katılımcı, ziyaretçi ve tedarikçilerimizin HES kodu ve temassız ateş ölçümünde 38 derece altında olmak kaydıyla alana kabul edileceğini duyuracağız. Tüm bu önlemlere ilaveten;  
ARTTIRILMIŞ HİJYEN KONTROLÜ
Özellikle kişiden kişiye solunum ve sağlıksız yüzeylere dokunmak yoluyla bulaşmayı engellemek amacıyla tasarlanmış çok sıkı hijyen kontrolü yapacağız.  Her fuar kendi koşullarına ve katılımcılarının beklentilerine uygun, ilgili resmi makamlarca belirlenmiş şartlarla uyumlu hijyen standartlarımız gereğince denetlenecektir.
Kişisel hijyeni sağlamak için; Genel temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamak için; Gıda hijyenini sağlamak için;  
KORUYUCU TIBBİ KONTROLLER
COVID-19 riskine karşı korunmak amaçlı önlemlerin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına ilişkin ilgili yerel makamlar ve uzman danışmanların rehberlik etmesini benimseyeceğiz.  
ORTAK SORUMLULUK
Sağlık ve güvenlik tüm planlamalarımızın en başında yer almaktadır. COVID-19’a etkin karşılık vermek hepimizin ortak sorumluluğudur.  Yönlendirici ilkelerimiz, Fuar ve Etkinlik endüstrisinin müşteri ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik üstlenmiş olduğu rolü yansıtmaktadır.
Ancak hiçbir endüstri bu görevin üstesinden tek başına gelemez. Bu süreçte sorumluluk sahibi olan tüm paydaşlarımız,  çalışanlarımız, katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz ve tedarikçilerimiz, yeni uygulamalar ve bilimsel ilkeler ışığında yalnızca kendileri ve ailelerinin sağlığını korumakla kalmayıp toplumun sağlığını güvence altına almaya yönelik bilinçli davranış göstererek önder olmalıdır.

Birlikte çalışarak, zorluğun üstesinden gelebilir, ekonomimizi güçlendirerek işlerimizi yeniden büyütmeye başlayabiliriz.
Bu süreçte sağlıkla ayakta kalın, hayatta kalın.
 
Tüyap Fuarcılık